Meny

Medlemskontrakt Hardanger Trening


1a. Alle som nyttar treningslokala pliktar å følgje dei retningsliner og rette seg etter dei regler som til ei kvar tid gjeld ved Hardanger Treningssenter. 1b. Du er sjølv ansvarlig for å være helsemessig skikka til å nytte seg av senteret. Du kan kun trene dersom du er heilt symptomfri for COVID-19 1c. Medlemskortet dit skal alltid nyttast på kortlesar innan du går inn på senteret. Dvs at ein må registrere kortet sitt sjølv om eit anna medlem nyttar sitt kort til å åpne døra. Av sikkerheit- og smittervernmessige årsaker skal det til einkvar tid vera registrert kven som er i eller har vore i lokalet! 1d. Vask hendene før du går inn eller ut av senteret

2. Medlemskortet er personlig og kan aldri lånast vekk til andre. Hvis dette skjer vil eigar av kortet kunne få kortet inndratt og sperra utan nokon form for refusjon av treningsavgifta. Det vert jamnleg utført kontrollar av medlemskap og medlemskort i samarbeid med vaktselskap. Har du mista medlemskortet ditt, må du kjøpe nytt til kr 100,-

3a. Du som medlem pliktar deg til å rydde på plass alt utstyr som blir brukt og halde orden etter deg. Du skal alltid settje på plass manualer og henge opp vektskiver etter deg når du trener. Du skal ALLTID vaske av alt treningsutstyret du har brukt.

3b.Treningsutstyr og lokala skal kun nyttast til sitt tiltenkte formål og ikkje på ein slik måte at treningsutstyret eller lokala vert skada eller øydelagd.

3c.Utesko skal settjast i skohyllene i gangen når du kjem. Du skal byte til reine innesko før all trening. Det er ikkje tillat å gå inn i senteret eller i garderoben med utesko.

3d. Gruppetrening: Antall timer, tidspunkt og instruktører vert forandra fra sesong til sesong. Me held retten til å avlyse eller avslutte timer som står på timeplanen. Det vert ikkje gjeve garanti for at det enkelte medlem får plass på alle timer som de ynskjer å delta på.

4. Born på Hardanger Trening: Det er ikkje anledning å ta med seg born under 12 år på treningssenteret. Unntak når det er tilrettelagt for trening for born og i regi av Hardanger Trening AS eller Kjos Fysioterapi AS. Born 12 - 14 år med ung aktiv medlemskap, kan trene med foreldre i treningsrommet eller delta på utvalgte gruppetimar.

5. Året ein fyller 15 kan ein teikne medlemskontrakt og nytte adgangskort på Hardanger Treningssenter. Medlemskapet skal godkjennast av foreldre/føresette over 18 år.

8. Hardanger Trening As fråskriv seg ansvaret for tap og skader på personlige eigen delar, med mindre senteret har synt seg uansvarlig.

9. Garderobar: Det er ikkje lov å oppbevare personlege eigendelar i garderobeskapa eller på senteret når ein sjølv ikkje er til stades.

10. Det er ynskjeleg av hygieniske og miljømessige årsaker at du bruker T-skjorte eller langarma skjorte i treningsrommet og ellers på senteret. Bruk gjerne handkle på apparata og matter under trening. Bruk reine treningskle. Bruk egna sko til trening på senteret. Unngå bruk av parfyme o.l.

11. Det vert teke atterhald om endringar i opnings tidene, særskild ved jule, påske og sommarferiar. Det kan også vera endringar i høve arrangement eller vedlikehald.

12. Det vert ikkje refundert innbetalt medlemsavgift ved flytting av bustad, arbeids eller studiestad. Innbetalt medlemsavgift blir ikkje refundert ved sjukdom. Ein vil ved sjukdomsperiode på meir enn 4 veker samanhengande få treningsperioden tilgode ved utgått kontraktstid. Sjukdom må dokumenterast av lege. Dette må kartleggjast så tidlig som mogleg i sjukdomsperioden, då det ikkje har tilbakeverkande kraft. Send e-post til medlem- service ved forventa langtidsjukdom.

13. Alle pris endringar på medlemsskap vil bli annonsert med oppslag på senteret, samt med informasjon på vår heimeside www.hardangertrening.no Hardanger Trening kan justere trekkbeløpet med 30 dagars varsel etter bindingstid.

14. Det er ikkje lov å opphalde seg på Hardanger Trening om ein er påverka av noko form for rusmidlar. Det er heller ikkje lov å nytte seg av prestasjonsfremjande eller andre typar stimulans i høve med trening på Hardanger Trening. Ved å underteikne desse reglane samtykkjer du også til å delta i uanmeldt dopingkontroll. Evt dopingtest skal gjennomførast hos lege.

15. Medlemskontrakt med ein bindande avtaleperiode på minimum 12 mnd vil etter dette bli fornya automatisk månad for månad, til den vert sagt opp skriftleg av ein av partane. Alle medlemskontrakter med avtalegiro må seiast opp skriftleg og INNAN den 1 i den månaden du vil siste trekket skal belastast.

16. All uteståande medlemsavgift vil bli oversendt til REMIND allereie ved første gangs purring. Det tilkjem purregebyr.

17. STUDENT avtale vil etter avslutta avtaleperiode på 12 månader AUTOMATISK stige til ordinær pris. For å oppretthalde student rabatten må det fram visast student bevis. Når det nærmar seg 12 mnd, send e-post med studentbevis til medlem-service dersom du framleis ynskjer studentavtale.

18. Medlemskap kan ikkje overførast til andre.

19. Du kan fryse medlemskap i inntil 1 samanhengande mnd i året. Feriefrys kan ikkje nyttast i samband med evt oppsigelse. Feriefrys gjeld kun løpande medlemskap.

20. Det er IKKJE tillatt å sleppe inn nokon som ikkje er medlem ved senteret. Overtredelse medfører gebyr kr 1500.- Ikkje medlemmer kan gjere seg kjent med treningssenteret i bemanna åpningstider evt kjøpe Drop INN ved besøk/trening på senteret. Medlemsfordel: Du som medlem kan ta med deg familiemedlem eller ein ven som vurderer å melde seg inn, på ei valgfri trening. Dette SKAL avtalast med tilsette på Hardanger Trening.

21. Senteret skal kun brukast til trening. Uhensiktsmessig bruk av senteret vil ikkje verta akseptert og kan føre til umiddelbar oppsigelse av medlemskapet! Slike forhold kan for eksempel væra bruk av narkotiske midler, alkohol, særs uanstendig oppførsel, hærverk og brudd på øvrige regler. Området vil til ein kvar tid være overvåka og sikkerhetsselskap og ansatte vil foreta jevnlige kontroll rundar på senteret.

22. Som medlem er du også informert om, og har akseptert, at senteret er video-overvåka og at adgangskontrollar vert gjort uanmeldte.

23. Doping: Som medlem er du også informert om, og har akseptert, at det er strengt forbudt å nytte prestasjonsfremjande midlar i samband med trening på senteret. Ved å underteikne desse reglane samtykkjer du også til å delta i uanmeldt dopingkontroll. Evt dopingtest skal gjennomførast hos lege.

24. Trening Hardanger Trening AS skjer på eige ansvar. Du har sjølv ansvar for dei tinga du tar med på senteret..

25. Alarm avd Norheimsund: Senteret må forlatast seinast kl 23.00. Dette gjeld alle dager heile året. Avd Øystese same opningstider som Hardangersenteret/KIWI butikken. Du vil få eit utrykkings-gebyr på kr 1 200.- dersom du utløyser alarmen. åpningstider Sjå nettsidene våre for informasjon: www.hardangertrening.no

26. Ved brann; avslutt treninga umiddelbart og forlat lokalet gjennom næraste nødutgang. Ordinære trivselsreglar gjeld også i ubemanna periodar Eg bekrefter herved å ha lest og gjort meg kjent med, medlemsbetingelsar

Ordinære trivselsreglar gjeld også i ubemanna periodar

Me ynskjer eit trivelig, reint senter med mykje treningsglede for alle.

Vil du bli medlem ?

Her kan du enkelt bli medlem på Hardanger Trening

Bli medlem